Electrical Connector Manufacturer Caly Cord End Solderless Terminals Electrical Connector Manufacturer Electrical Terminal Manufacturer Cord end Terminals Cable Tie Solderless Terminals Crimping Tools Manufacturer Insulated Electrical Terminals Ring Terminals Spade Terminals
Solderless Terminals
Crimping Tool
Tools>Cutter>Hand Cutter
ITEM NO. CN 0.5-6 CN 0.5-8 CN 0.5-10 CN 0.75-6 CN 0.75-8 CN 0.75-10 CN 1.0-6 CN 1.0-8 CN 1.0-10 CN 1.0-12 CN 1.5-7 CN 1.5-8 CN 1.5-10 CN 1.5-12 CN 2.5-7 CN 2.5-8 CN 2.5-10 CN 2.5-12 CN 2.5-18 CN 4-8 CN 4-9 CN 4-10 CN 4-12 CN 4-15 CN 4-18 CN 6-10 CN 6-12 CN 6-15 CN 6-18 CN 10-12 CN 10-15 CN 10-18 CN 16-12 CN 16-15 CN 16-18 CN 25-15 CN 25-16 CN 25-18 CN 25-20 CN 25-22 CN 35-16 CN 35-18 CN 35-20 CN 35-25 CN 50-18 CN 50-20 CN 50-22 CN 50-25 CN 70-22 CN 70-25 CN 70-32 CN 95-25 CN 95-32 CN 120-30 CN 120-32 CN 120-34 CN 15-32 CN 150-38
conductor(mm2) 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 35.00 35.00 35.00 35.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 70.00 70.00 95.00 95.00 120.00 120.00 120.00 150.00 150.00
L 6 8 10 6 8 10 6 8 10 12 7 8 10 12 7 8 10 12 18 8 9 10 12 15 18 10 12 15 18 12 15 18 12 15 18 15 16 18 20 22 16 18 20 25 18 20 22 25 22 25 32 25 32 30 32 34 34 38
Ød1(mm) 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.8 5.8 5.8 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.5 13.5 13.5 14.7 14.7 16.7 16.7 16.7 19.5 19.5
ØD1(mm) 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.9 3.9 3.9 3.9 4.9 4.9 4.9 6.2 6.2 6.2 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.7 8.7 8.7 10.9 10.9 10.9 10.9 14.3 14.3 14.3 15.5 15.5 17.6 17.6 17.6 20.5 20.5
Ød2 (Ø) 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 5.8 5.8 5.8 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 11.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 15.3 15.3 15.3 16.6 16.6 18.6 18.6 18.6 21.5 21.5
Q'TY(BOX)                                                                                                                    

Inquiry List

ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO. ITEM NO.
CN0.5-6 CN0.5-8 CN0.5-10 CN0.75-6 CN0.75-8 CN0.75-10 CN1.0-6 CN1.0-8
CN1.0-10 CN1.0-12 CN1.5-7 CN1.5-8 CN1.5-10 CN1.5-12 CN2.5-7 CN2.5-8
CN2.5-10 CN2.5-12 CN4-9 CN4-10 CN4-12 CN4-15 CN4-18 CN6-10
CN6-12 CN6-15 CN6-18 CN10-12 CN10-15 CN10-18 CN16-12 CN16-15
CN16-18 CN25-15 CN25-16 CN25-18 CN25-20 CN25-22 CN35-16 CN35-18
CN35-20 CN35-25 CN50-18 CN50-20 CN50-25 CN70-22 CN70-25 CN95-25
CN95-32 CN120-30 CN120-32 CN120-34 CN150-32 CN150-38

Sitemap Copper Terminals Caly Electrical Terminals

Top - CALY,Electrical Terminals,Connectors,PVC Insulated Terminals,Nylon-Connectors,Wiring Accessories,Cable Ties,Hand Crimping Tools,Hydraulic Crimping Tools